Nieuws

VGP haalt met uitgifte van een obligatielening al na één dag het beoogde maximum van € 75 miljoen op

23 Jun 2017

VGP deelt mee dat het openbaar aanbod in België voor een obligatielening al na de eerste dag van de inschrijvingsperiode in overleg met de Lead Manager, KBC Bank NV, vervroegd wordt afgesloten omdat het maximum uitgiftebedrag van € 75 miljoen ruim werd bereikt.

De Lead Manager ontving inschrijvingen voor een bedrag dat meer dan 3,5 maal hoger was dan het maximum voorziene uitgiftebedrag van € 75 miljoen. Omwille van deze overinschrijving zullen de inschrijvingen proportioneel worden herleid. De beleggers zullen hierover meer informatie ontvangen via hun financiële tussenpersoon. De obligaties zullen op 6 juli 2017 worden uitgegeven en voor verhandeling worden toegelaten op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

Verdere informatie over dit openbaar aanbod kan worden teruggevonden in het prospectus gepubliceerd door VGP NV op 21 juni 2017 en zoals goedgekeurd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) op 20 juni 2017. Het prospectus is beschikbaar bij zowel KBC Bank NV (www.kbc.be/vgp), alsook op de website van VGP: www.vgpparks.eu.


Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen

21 Jun 2017

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 6 juli 2024, voor een verwacht bedrag van minimum € 50 miljoen en maximum € 75 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,25% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,120% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. Aan de retail beleggers wordt een plaatsingsvergoeding van € 10 per obligatie aangerekend. De intekenperiode loopt van
23 juni 2017 tot en met 30 juni 2017, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 6 juli 2017. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 21 juni 2017 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 21 juni 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de terugbetaling van de uitstaande schulden van VGP NV onder de € 75 miljoen vaste rente obligatie die zal komen te vervallen op 12 juli 2017.


VGP kondigt de uitbetaling van de kapitaalvermindering aan Uitbetaling van € 1,08 per aandeel aan aandeelhouders op 4 augustus 2017

31 May 2017

Op 12 mei 2017 keurde de Buitengewone Algemene Aandeelhoudersvergadering van VGP NV de voorgestelde kapitaalvermindering in geld van € 1,08 per aandeel goed.

De betaaldatum voor de uitkering van de kapitaalvermindering werd vastgesteld op 4 augustus 2017.

Vanaf 1 augustus 2017 (ex datum) zullen de aandelen van VGP NV verhandeld worden op Euronext Brussel zonder coupon nr. 5. De registratiedatum werd vastgesteld op 3 augustus 2017. Het recht tot betaling van de kapitaalvermindering zal worden vertegenwoordigd door coupon nr.5.

De effectieve uitbetaling van de aandeelhoudersvergoeding aan houders van aandelen op naam en gedematerialiseerde effecten zal plaatsvinden op 4 augustus 2017 via de loketten van KBC Bank tegen voorlegging van coupon nr.5.


Activiteitenverslag over de eerste vier maanden van 2017

12 May 2017

 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis tot € 72,4 miljoen per einde april 2017 (+ € 8,1 miljoen in vergelijking met 31 december 2016).
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille bedraagt 10,1 jaar (in vergelijking met 10,3 jaar per 31 december 2016). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedraagt 13,2 jaar (in vergelijking met 14,1 jaar per 31 december 2016) en 7,7 jaar (in vergelijking met 7,8 jaar per 31 december 2016) voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten per einde april 2017 vertegenwoordigen in totaal 1.440.594 m² verhuurbare oppervlakte (in vergelijking met 1.278.238 m² per 31 december 2016) waarvan er 704.979 m² gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille (in vergelijking met 545.715 m² per 31 december 2016) en 735.617 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture (in vergelijking met 732.523 m² per 31 december 2016).
 • 5 projecten opgeleverd tijdens de eerste vier maanden van 2017, die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 115.253 m². Daarnaast zijn er per einde april 2017, 24 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 463.258 m².
 • Verdere uitbreiding van de grondbank in Duitsland met de verwerving van 104.069 m² nieuw ontwikkelingsgrond. Daarnaast zijn er bijkomende opties aangegaan voor de verdere uitbreiding van de grondbank met 273.142 m² nieuwe percelen. VGP verwacht dat deze grondstukken zullen aangekocht worden, mits verkrijging van de nodige vergunningen, tijdens de volgende 12 maanden.
 • Start van de eerste ontwikkeling (22.980 m²) in Spanje voorzien tijdens de maand mei 2017.
 • Nieuwe closing met VGP European Logistics joint venture voorzien per einde mei 2017. De transactiewaarde bedraagt meer dan € 173 miljoen.
 • Succesvolle plaatsing bij institutionele investeerders van een obligatielening van € 80 miljoen met een looptijd van 8 jaar, op 30 maart 2017.
 • Princiepsakkoord bereikt voor de verkoop van VGP Park Nehatu (Estland) naar aanleiding van de volledige ontwikkeling van het park. De verkoopopbrengst zal terug geherinvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • Ondertussen werkt VGP intensief aan de verdere geografische expansie.

2017 kondigt zich aan als een veelbelovend en dynamisch jaar voor VGP. Tijdens het eerste kwartaal registreerde VGP een sterke vraag naar nieuw verhuurbare oppervlakten in de meeste van haar parken en de ontwikkelingsactiviteiten bleven op recordhoogte.


De activiteiten van VGP tijdens de eerste maanden van 2017 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De sterke vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 10,4 miljoen (eigen en Joint Venture portefeuille gecumuleerd) waarvan er € 8,8 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte (waarvan € 2,3 miljoen voor rekening van VGP European Logistics) en € 1,6 miljoen betrekking hadden op hernieuwingen van bestaande huurovereenkomsten (waarvan € 1,4 miljoen voor rekening van VGP European Logistics). Tijdens het jaar werden voor een totaal van € 0,7 miljoen geannualiseerde huurinkomsten beëindigd.
 • De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg 98,9% per einde april 2017 in vergelijking met 98,8% per einde december 2016 (inclusief VGP European Logistics). Op het einde van april 2017 bedroeg de bezettingsgraad van de eigen vastgoedportefeuille 97,4% (in vergelijking tot 97.0% per 31 december 2016) en van de vastgoedportefeuille VGP European Logistics 100% (onveranderd in vergelijking tot 31 december 2016).
 • De eigen vastgoedportefeuille bestaat uit 18 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 471.644 m². De Joint Venture vastgoedportefeuille bestaat uit 35 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 634.475 m².
 • Per einde april 2017 waren er 24 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 463.258 m² verhuurbare oppervlakte, waarvan er 5 gebouwen ontwikkeld werden voor VGP European Logistics.
 • Per einde mei 2017 wordt een nieuwe closing met de VGP European Logistics joint venture voorzien. Hierdoor zal VGP een aanzienlijk bedrag van haar geïnvesteerde eigen middelen kunnen recycleren die grotendeels terug zullen geïnvesteerd worden in de ontwikkelingspijplijn.
 • VGP maakte gebruik van de aantrekkelijke financiële markten om een bijkomende € 80 miljoen obligatielening uit te geven op 8 jaar. Deze obligatielening werd geplaatst bij institutionele investeerders en laat de Groep toe om het looptijdsprofiel van haar financiële schulden te verlengen en de gewogen gemiddelde kost van haar schuld te laten dalen.

Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

27 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 26 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge zijn benoeming als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA, 48,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit, dan wel controleert. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 26 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

 • Reden van de kennisgeving:
  Een verwerving of overdracht van de controle over een onderneming die een deelneming houdt in een emittent.
 • Kennisgeving door:
  Een moederonderneming of controlerende persoon.
 • Kennisgevingsplichtige persoon:
  Bart Van Malderen; Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
  VGP MISV Comm. VA, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.
 • Transactiedatum:
  24 april 2017.
 • Overschreden drempel:
  45%.
 • Noemer:
  18.583.050. 
 vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3.545.250 3.545.250 19,08%
VM Invest NV 4.451.668 4.451.668 23,96%
Comm. VA VGP MISV 929.153 929.153 5,00%
Total 8.926.071 8.926.071 48.03%
 •  Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: VM Invest NV wordt exclusief gecontroleerd door de heer Bart Van Malderen. De heer Bart van Malderen oefent als statutair zaakvoerder van VGP MISV Comm. VA ook de exclusieve controle uit over VGP MISV Comm. VA.

 • Bijkomende informatie: VGP MISV Comm. VA bezit 5% van de aandelen in VGP NV die het voorwerp vormen van een incentive programma voor het management van VGP NV. MISV staat voor Management Incentive Scheme Vehicle. Door te werken met een Commanditaire Vennootschap op Aandelen werden de economische rechten op de VGP aandelen (die toekomen aan de leden van het management) losgekoppeld van de zeggenschapsrechten, die worden uitgeoefend door de zaakvoerder. De heer Bart van Malderen is enig zaakvoerder van de Comm.
  VA geworden, zodat bij toepassing van art. 11 W.Venn., deze vennootschap onder zijn exclusieve controle is gekomen. Derhalve moeten de 929.153 aandelen (5%) aangehouden door VGP MISV Comm. VA bij de door Bart Van Malderen gecontroleerde aandelen worden geteld.
Openbaarmaking conform de wet van mei 2, 2007 - Transparantiewegeving

05 Apr 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Bart Van Malderen

VGP NV heeft een op 4 april 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Bart Van Malderen, ingevolge een verkoop van 766.203 aandelen door VM Invest NV op 3 april 2017, 43,03% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 45% overschreden.

De op 4 april 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Bart Van Malderen; VM Invest NV, Spinnerijstraat 12, 9240 Zele.

Transactiedatum: 3 april 2017.

Overschreden drempel: 45%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

vorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Bart Van Malderen 3,545,250 3,545,250 19.08%
VM Invest NV 5,159,434 4,451,668 23.96%
Total 8,704,684 7,996,918 43.03%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Bart Van Malderen is de controlerende hoofdaandeelhouder van VM Invest NV


Succesvolle plaatsing van 766.203 aandelen

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een private plaatsing van 766.203 aandelen, die toebehoren aan VM Invest NV, succesvol werd afgerond.

De 766.203 aandelen werden geplaatst door KBC Securities NV bij een brede basis van institutionele investeerders aan de prijs van 60,00 euro per aandeel, wat een discount van 12,4% inhoudt ten opzichte van de slotkoers van gisteren, 29 maart 2017.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels werd naar aanleiding van deze private plaatsing sinds deze ochtend geschorst en zal nu zo spoedig mogelijk na de publicatie van dit persbericht worden hervat


Intentie tot private plaatsing van aandelen VGP NV

30 Mar 2017

VGP NV (“VGP”) werd geïnformeerd dat een pakket van aandelen VGP die toebehoren aan VM Invest NV, vandaag zullen worden verkocht via de tussenkomst van KBC Securities NV in het kader van een private plaatsing bij institutionele investeerders.

De verhandeling van het aandeel VGP op Euronext Brussels zal bijgevolg vandaag geschorst worden tot de resultaten van deze private plaatsing bekend worden gemaakt via een persbericht


VGP haalt met uitgifte van een obligatielening een bedrag van

28 Mar 2017

VGP deelt mee dat het met succes een privaat aanbod in België voor een obligatielening van € 80 miljoen heeft afgesloten.

De obligaties, met een rentevoet van 3,35% met vervaldatum in 2025, zullen op 30 maart 2017 worden uitgegeven.

Verdere informatie over dit privaat aanbod kan worden teruggevonden in het informatie memorandum uitgegeven door VGP NV op 28 maart 2017. Het informatie memorandum is beschikbaar op de website van VGP NV: www.vgpparks.eu.


Private plaatsing van obligaties voor een bedrag van maximum € 80 miljoen

27 Mar 2017

VGP NV deelt mee dat het obligaties zal uitgeven met vervaldatum 30 maart 2025, voor een bedrag van maximum € 80 miljoen. De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,35% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,345% per jaar. De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 100.000.

De obligaties zullen geplaatst worden bij gekwalificeerde beleggers op 28 maart 2017 door middel van een private plaatsing. De uitgiftedatum is vastgelegd op 30 maart 2017. De obligaties zullen niet genoteerd zijn.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit privaat aanbod is te vinden in het bijhorende informatie memorandum, opgesteld in het Engels, dat beschikbaar zal zijn vanaf 28 maart 2017 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor aankopen en uitbreidingen van de land bank van VGP NV (en/of de met haar verbonden ondernemingen) en om de realisatie van de ontwikkelingspipeline te versnellen, in de mate dat deze niet gefinancierd worden door bankinstellingen.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Van Geet

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Van Geet, ingevolge de verwerving van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, 38,3% van de stemrechten, van VGP NV bezit. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 35% overschreden.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten.

Kennisgeving door: Een moederonderneming of controlerende persoon.

Kennisgevingsplichtige persoon: Little Rock SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Alsgard SA, 25, boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg; Jan Van Geet.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 35%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving:

 Shareholdervorige kennisgevingna de transactie

aantal stemrechten

antal stemrechte

% stemrechten

Little Rock SA 4,699,187 4,707,752 25.33%
Jan Van Geet 8,565 0 0%
Alsgard SA 2,349,593 2,409,914 12.97%
Total 7,057,345 7,117,666 38.30%

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Little Rock SA (voorheen JVG Invest SA) wordt exclusief gecontroleerd door de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet heeft ook de exclusieve controle verworven over Alsgard SA.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Van Geet heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt (12,97%), verworven. Sinds de laatste transparantiemelding verwierf Alsgard SA alle aandelen (60.321) in VGP NV gehouden door Jan Prochazka. Jan Van Geet houdt nu via Little Rock SA en Alsgard SA onrechtstreeks 7.117.666 aandelen in VGP NV aan.


Openbaarmaking conform de wet van 2 mei 2007 - Transparantiewegeving

24 Mar 2017

Transparantiekennisgeving door Dhr. Jan Prochazka

VGP NV heeft een op 23 maart 2017 gedateerde transparantiekennisgeving ontvangen waaruit blijkt dat Jan Prochazka, ingevolge de verkoop van 100% van de aandelen van Alsgard SA op 21 maart 2017, geen aandelen meer bezit van VGP NV. Aldus werd de deelnemingsdrempel van 3% onderschreven.

De op 23 maart 2017 gedateerde kennisgeving bevat de volgende informatie:

Reden van de kennisgeving: Een verwerving of overdracht van stemrechtverlenende effecten of stemrechten; onderschrijving van de laagste drempel.

Kennisgeving door: Een persoon die alleen kennis geeft.

Kennisgevingsplichtige persoon: Jan Prochazka.

Transactiedatum: 21 maart 2017.

Overschreden drempel: 3%.

Noemer: 18.583.050.

Details van de kennisgeving: Niet van toepassing.

Keten van gecontroleerde ondernemingen via dewelke de deelneming daadwerkelijk wordt gehouden: Niet van toepassing.

Bijkomende informatie: Dhr Jan Prochazka heeft alle aandelen in Alsgard SA, dat zelf 2.409.914 aandelen in VGP NV aanhoudt, overgedragen aan de heer Jan Van Geet. De heer Jan Van Geet oefent thans de exclusieve controle uit over Alsgard SA.


Jaarresultaten 2016

24 Feb 2017

 • Nettowinst van het boekjaar van € 91,3 miljoen (+ € 4,7 miljoen in vergelijking met 2015).
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 69,3% tot € 64,3 miljoen[1] (+ € 26,3 miljoen in vergelijking met 2015). Bijkomende huurcontracten ten belope van € 1,9 miljoen[2] werden ondertekend tijdens de eerste weken van 2017.
 • De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten voor de gecombineerde eigen en Joint Venture vastgoedportefeuille hebben een gewogen gemiddelde duur van 10,3 jaar per jaareinde (7,5 jaar per 31 december 2015). De gewogen gemiddelde duur van de eigen vastgoedportefeuille bedroeg per jaareinde 14,1 jaar en 7,8 jaar voor de Joint Venture vastgoedportefeuille.
 • De ondertekende toegezegde huurovereenkomsten aan het eind van het boekjaar vertegenwoordigen in totaal 1.278.238 m² verhuurbare oppervlakte waarvan er 545.715 m²gerelateerd zijn aan de eigen portefeuille en 732.523 m² gerelateerd zijn aan de VGP European Logistics joint venture.
 • 14 projecten opgeleverd tijdens het jaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 268.845 m². Daarnaast zijn er per 31 december 2016, 14 projecten in aanbouw die een toekomstige verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 381.041 m².
 • Sterke intrede op de Spaanse markt met de verwerving van een state-of-the-art gloednieuw logistiek gebouw van 185.000 m² (verhuurd onder een langlopend huurcontract) gelegen in Barcelona en de aankoop van 400.000 m² extra ontwikkelingsland gelegen in Barcelona en Madrid. Deze transacties vertegenwoordigen een totale investering van circa € 195 miljoen.
 • In totaal werden er tijdens het jaar 1.166.000 m² aan nieuwe grondstukken aangekocht (inclusief Spanje) ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline.
 • Naar aanleiding van de creatie van de 50/50 VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate en de eerste closing einde mei 2016, vond er een tweede closing plaats op het einde van oktober 2016 voor een transactiewaarde van meer dan € 80 miljoen.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 118,9 miljoen (in vergelijking met € 104,0 miljoen per einde 2015).
 • Succesvolle plaatsing van een obligatielening van € 225 miljoen met een looptijd van 7 jaar op 22 september 2016.
 • De Raad van Bestuur heeft beslist om een Buitengewone Algemene Vergadering[3] samen te roepen om een kapitaalsvermindering van € 20 miljoen (€ 1,08 per aandeel) in geld goed te laten keuren.

[1] Inclusief de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics joint venture met Allianz Real Estate. Per 31 december 206 bedroegen de toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics € 38,6 miljoen.
[2] Inclusief € 1,2 miljoen toegezegde huurovereenkomsten van de VGP European Logistics.
[3] De BAV is gepland om plaats te vinden op dezelfde datum als deze van de Algemene Vergadering nl. op12 mei 2017.

More Information

VGP verwerft een aanzienlijk ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de Henares (Madrid)

21 Dec 2016

De pan-Europese investerings- en vastgoedgroep VGP kondigt de aankoop aan van een aanzienlijk ontwikkelingsgrondstuk in San Fernando de Henares gelegen nabij de internationale luchthaven van Madrid-Barajas (Spanje)

De transactie bestaat uit de aankoop van 223.000 m² nieuwe ontwikkelingsgronden waarop VGP ongeveer 140.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte kan ontwikkelen voor toekomstige huurders.

Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij met de aankoop van deze toplocatie in Madrid en kijken er naar uit om onze eerste projecten op te starten in 2017. Met deze aankoop van San Fernando de Henares en de gisteren aangekondigde aankoop van het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Park gelegen te Lliçà d'Amunt (Barcelona), bezit VGP nu over twee attractieve
ontwikkelingslocaties in de twee belangrijkste steden die VGP zich als doel had gesteld bij het betreden van de Spaanse markt.”


VGP verwerft het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Industrial Park in Barcelona

20 Dec 2016

 • VGP koopt van de modegroep Mango een gloednieuw 180.000 m² logistiek gebouw (uitbreidbaar tot circa 260.000 m²) en verhuurt dit terug aan Mango in het kader van een lange termijn huurovereenkomst; en,
 • Verwerft circa 150.000 m² bijkomende ontwikkelingsgronden

 

De pan-Europese investerings- en vastgoedgroep VGP kondigt de aankoop van het logistiek gebouw en de omringende ontwikkelingsgrondstukken in het Mango Logistics Park gelegen te Lliçà d'Amunt, (Barcelona) (Spanje).

De transactie bestaat uit de overname van een state-of-the-art gloednieuw logistiek gebouw en de aankoop van extra ontwikkelingsland. De oorspronkelijke transactiewaarde bedraagt meer dan 150 miljoen euro.

De internationale modegroep Mango, met hoofdkantoor ten noorden van Barcelona, zal het gebouw terug huren van VGP onder een 30 jarige huurovereenkomst. De bouw van een van de meest moderne logistieke gebouwen in Europa met een initiële verhuurbare oppervlakte van ongeveer 180.000 m² wordt momenteel voltooid en zal volledig operationeel zijn vanaf het begin van 2017. Het Mango gebouw laat verdere uitbreidingsmogelijkheden toe om in totaal circa 80.000 m² extra verhuurbare oppervlakte te ontwikkelen tijdens de komende jaren. Eenmaal volledig ontwikkeld zal het Mango gebouw ongeveer 260.000 m² aan magazijn en kantoorruimte vertegenwoordigen.

Daarnaast verwerft VGP ongeveer 150.000 m² bijkomende ontwikkelingsgronden waarop VGP in de toekomst ongeveer 100.000 m² nieuwe verhuurbare oppervlakte voor andere potentiële huurders zal kunnen ontwikkelen.

Mango maakt gebruik van one-of-a-kind logistieke technologie

Het Mango logistiek centrum is voorzien van de nieuwste technologie in logistieke robotica dat 75.000 kledingstukken per uur kan behandelen en laat de Mango Groep toe haar logistieke processen te stroomlijnen. Dit centrum zal het gehele wereldwijde Mango-netwerk, bestaande uit meer dan 2.200 verkooppunten in 110 landen, beleveren.

Jan Van Geet, CEO van VGP, licht toe: “We zijn erg blij om een lange termijn samenwerking met Mango te starten. Mango heeft een lange Spaanse geschiedenis en heeft besloten om haar hele netwerk te leveren vanaf hier. Dit is een competitieve logistieke uitdaging. We zijn blij om hen te ondersteunen bij de oprichting van een logistiek centrum dat in staat is om alle noodzakelijke structuren en mogelijkheden te bieden. Terzelfdertijd biedt de aankoop van het extra ontwikkelingsland de mogelijkheid om bijkomende gebouwen te ontwikkelingen gelegen op een top locatie in Barcelona”

Daniel López, Executive Vice-President van Mango, voegt hieraan toe: “VGP is, met haar lange ervaring als investeerder en ontwikkelaar van industriële en logistieke parken de perfecte partner voor Mango. Het is een win-win voor beide partners om zich zo te concentreren op hun respectievelijke kernactiviteiten.”

Het behoud van het milieu

Tijdens de bouw van het Mango Industrial Park, werd alle overtollige grond uit de bouwwerkzaamheden her-aangewend binnen het industrieterrein om zodoende het transport van afvoer van deze gronden en afvalverwijdering te voorkomen. Daarnaast zal het afgewerkte park een regen management systeem hebben voor hergebruik van regenwater. Als onderdeel van de ontwikkeling van het park, werd een 10.000 m³ molenvijver gemaakt in overeenstemming met technische criteria die de biodiversiteit en micro-habitats bevorderen samen met de aanleg van 395.000 m² groene zones voor inheemse bomen en planten met een laag waterverbruik. Tot slot is er een beheer op afstand van de verlichtingsomstandigheden die de lichtintensiteit reguleert samen met een lichtinstallatie met laag energieverbruik.


VGP ontwikkelt een fulfilment center voor Amazon in VGP Park Frankenthal

07 Nov 2016

VGP heeft een nieuw langlopende huurovereenkomst met Amazon getekend voor haar industriële park, VGP Park Frankenthal, gelegen in de regio Rheinland-Pfalz (Duitsland). Het
e-commerce bedrijf zal een fulfilment center van ongeveer 60.000 m² magazijn en bijkomende kantoorruimte huren, die exclusief ontwikkeld worden door VGP. Eenmaal voltooid, zal het gebouw een van de meest moderne-, hoogtechnologische fulfilment centers zijn in Europa.

More Information

OPROEPING TOT DE BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS

04 Nov 2016

De aandeelhouders van de Vennootschap worden hierbij uitgenodigd om de buitengewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo Advocaten BCVBA te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op 8 december 2016 om 10 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

More Information

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen

07 Sep 2016

Openbaar aanbod in België van obligaties voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen

VGP NV deelt mee dat het een openbaar aanbod van obligaties uitbrengt in België met vervaldatum 21 september 2023, voor een verwacht bedrag van minimum € 150 miljoen en maximum € 225 miljoen.

De vaste rente van de obligaties bedraagt 3,90% bruto per jaar. Het nettorendement bedraagt 2,847% per jaar.

De obligaties zullen uitgegeven worden in coupures van € 1.000. De intekenperiode loopt van

9 september 2016 tot en met 15 september 2016, onder voorbehoud van een vervroegde afsluiting. De uitgiftedatum is vastgelegd op 21 september 2016. Er is een aanvraag ingediend om deze obligaties te noteren en te verhandelen op de gereglementeerde markt van Euronext Brussels.

KBC Bank NV treedt op als enige manager en bookrunner voor deze uitgifte.

Meer informatie over dit openbaar aanbod is te vinden in het bijhorende prospectus, opgesteld in het Nederlands, in het Engels en in de Franse vertaling van de samenvatting van dit prospectus, welke kosteloos kunnen bekomen worden vanaf 7 september 2016 (voor beursopening) op de hoofdzetel van VGP NV, beschikbaar zullen zijn vanaf 7 september 2016 op de website van VGP NV (www.vgpparks.eu) en ook bij in elk bankkantoor van KBC Bank of CBC Banque, Bolero (www.bolero.be), via de Regionale Adviescentra en via de website (www.kbc.be/vgp).

De opbrengst van de obligaties zal worden aangewend voor de financiering van nieuwe projecten in onze nieuwe markt Spanje, voor de financiering van de aankoop van een logistiek project in Barcelona dat bestaat uit een inkomsten genererend gebouw verhuurd aan een blue chip huurder en bijkomende ontwikkelingsgronden op een toplocatie (voor € 100 miljoen in totaal), en voorts voor de financiering van de ontwikkeling van nieuwe projecten op
ontwikkelingsland (voor de resterende € 125 miljoen).


Halfjaarresultaten 2016

22 Aug 2016

 • Nettowinst over de periode van € 42,7 miljoen (+ € 10,5 miljoen in vergelijking met 30 juni 2015)
 • Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis met 18,6% tot € 45,0 miljoen[1] (+ € 7,0 miljoen in vergelijking met 30 juni 2015)
 • Stijging van de bruto huurinkomsten met 87,5% (+ € 6,1 miljoen) tot € 13,1 miljoen
 • De ondertekende huurovereenkomsten per einde 2016 vertegenwoordigen in totaal 865.855 m² [2] verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,4 jaar (7,5 jaar per 31 december 2015)
 • 7 projecten opgeleverd tijdens het eerste halfjaar die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 139.955 m²
 • Daarnaast 17 projecten in aanbouw die een verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 384.612 m²
 • 597.000 m² nieuwe ontwikkelingsgrond aangekocht tijdens het jaar. Er zijn de nodige opties aangegaan voor de verdere uitbreiding van de grondbank gepland met ongeveer 600.0000 m² nieuwe percelen, ter ondersteuning van de ontwikkelingspipeline. VGP verwacht dat deze grondstukken zullen aangekocht worden tijdens de tweede jaarhelft.
 • Netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen bedraagt € 65,1 miljoen in vergelijking met € 48,1 miljoen per einde juni 2015)
 • Creatie van een 50/50 joint venture (VGP European Logistics) met Allianz Real Estate. Deze Joint Venture heeft initieel 15 parken van VGP verworven voor een tranactiewaarde die € 500 miljoen overschrijdt
 • Voor de tweede jaarhelft staan er een aantal grote transacties in de steigers die, indien succesvol afgerond, een significant positief effect zullen hebben op de geannuliseerde huurinkomsten en de gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten

[1] Inclusief VGP European Logistics (joint venture met Allianz Real Estate). Per 30 juni 2016 bedragen de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasisvan VGP European Logistics € 33,6 miljoen.
[2] Inclusief VGP European Logistics. Per 30 juni 2016 vertegenwoordigen de toegezegde huurovereenkomsten van VGP European Logistics 655,568 m² verhuurbare oppervlakte met een gewogen gemiddelde duur van 7,5 jaar.

Samenvatting

Tijdens het eerste semester van 2016 bleef VGP sterk presteren. De ontwikkelings- en verhuuractiviteiten waren beter dan ooit tevoren.

Om haar groei op middellange termijn te ondersteunen, ging VGP een 50/50 joint venture met Allianz Real Estate aan. De nieuwe joint venture heeft een exclusief recht om de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slovakije en Hongarije te verwerven. VGP zal het operationeel management van de joint venture assets blijven uitoefenen als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.

Op het einde van mei 2016 verwierf VGP European Logistics een initiële portefeuille bestaande uit 15 parken die zich bevinden in Duitsland (8 parken), Tsjechië (4 parken), Slowakije (1 park) en Hongarije (2 parken). Deze 15 parken omvatten in totaal 28 kwaliteitsvolle logistieke en semi-industriële
gebouwen die een bezettingsgraad van nagenoeg 100% hebben en waarvan het overgrote deel gebouwd werd tijdens de laatste twee jaar.

De verwerving van de initiële vastgoedportefeuille is het startsein van een langdurige samenwerking met Allianz Real Estate in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Beide joint venture partners zijn van plan om deze joint venture substantieel verder te laten groeien in de nabije toekomst.

De activiteiten van VGP tijdens het eerste semester van 2016 kunnen als volgt worden samengevat:

 • De operationele activiteiten resulteerden in een nettowinst voor de periode van € 42,7 miljoen (€ 2,30 per aandeel) in vergelijking met een nettowinst van €32,2 miljoen (€ 1,73 per aandeel) per 30 juni 2015.
 • De nettowinst hield rekening met een niet-gerealiseerd verlies van € 6,4 miljoen op afdekkingsderivaten. Dit verlies was voornamelijk te wijten aan de dalende lang termijn interestvoeten die na de Brexit tot nieuwe laagtes vielen.
 • De toegenomen vraag naar verhuurbare oppervlakte mondde uit in het ondertekenen van nieuwe huurcontracten voor in totaal meer dan € 9,0 miljoen waarvan er € 7,0 miljoen betrekking hadden op nieuwe of vervangingen van bestaande verhuurde oppervlakte en € 2,0 miljoen betrekking hadden op verlengingen van bestaande huurovereenkomsten.
 • De bezettingsgraad van de vastgoedportefeuille bedroeg 97,8% per einde juni 2016 (inclusief de VGP European Logistics joint venture) vergeleken met 97,3% per einde 2015. De bezettingsgraad voor de vastgoedportefeuille van VGP European Logistics bedroeg 99,2% per 30 juni 2016.
 • De huidige vastgoedportefeuille, in volle eigendom, bestaat uit 10 afgewerkte projecten die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 130.321 m² met bijkomend 17 nieuwe gebouwen in aanbouw goed voor 384.612 m² verhuurbare oppervlakte.
 • Daarnaast bezit VGP gedeeltelijk via VGP European Logistics 31 afgewerkte gebouwen[1] die een totaal verhuurbare oppervlakte vertegenwoordigen van 561.306 m² waarvoor VGP het operationeel management uitoefent als vastgoedvermogensbeheerder, vastgoedbeheerder en ontwikkelingsmanager.
 • Het netto resultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2016 omvat o.a. € 22,1 miljoen gerealiseerde meerwaarde op de verkoop van de initiële vastgoedpoerfeuille aan de VGP European Logistics (gezamenlijke joint venture met Allianz Real Estate) die verwezenlijkt werd op 31 mei 2016.
 • Naar aanleiding van de verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door VGP European Logistics heeft de raad van bestuur, na toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, besloten om alle uitgegeven hybride effecten in te kopen aan een prijs gelijk aan de inschrijvingsprijs (in totaal € 60.0 miljoen) vermeerderd met de toepasselijke interest lopend van de uitgiftedatum (€ 3,0 miljoen).

[1] 3 gebouwen werden opgeleverd na 31 mei 2016 en zullen deel uitmaken van een tweede aankoopronde voorzien in het vierde kwartaal 2016.

Stijging van de bruto huurinkomsten met 87,5% tot € 13,1 miljoen

De groei van de bruto huurinkomsten weerspiegelt de bestendige groei van de verhuurde activa voornamelijk deze die in het jaar 2016 werden opgeleverd en de deconsolidatie van VGP European Logistics portefeuille. Deze nieuwe joint venture met Allianz Real Estate verwierf 15 parken van VGP op het einde van mei 2016. De bruto huurinkomsten stegen in het eerste halfjaar van 2016 met 87,5 % tot € 13,1 miljoen per 30 juni 2016 in vergelijking tot 6,7 miljoen per 30 juni 2015.

De bruto huurinkomsten van de VGP European Logsitics portefeuille voor de periode januari 2016 tot 31 mei 2016 bedroegen € 9,4 miljoen.

Stijging van de toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis tot € 45,0 miljoen

De aanhoudende vraag naar verhuurbare oppervlakte, waargenomen in bijna alle markten waar VGP actief is, resulteerde in het tekenen van 29 nieuwe huurovereenkomsten tijdens het eerste halfjaar. Deze contracten vertegenwoordigen in totaal meer dan € 9,0 miljoen geannuliseerde huurinkomsten waarvan er € 7,0 miljoen (19 huurovereenkomsten) betrekking hadden op nieuwe huurovereenkomsten en € 2,0 miljoen (10 huurovereenkomsten) betrekking hadden op verlengingen van bestaande huurovereenkomsten.

De toegezegde huurovereenkomsten op jaarbasis stegen hierdoor tot € 45,0 miljoen[1] per 30 juni 2016 (in vergelijking met € 38,0 miljoen per 31 december 2015).

Duitsland was de belangrijkste bron van stijging met meer dan € 4,9 miljoen nieuw getekende huurcontracten tijdens het eerste halfjaar. Ondertussen zijn er finale onderhandelingen aan de gang met verschillende gerenommeerde retailers die, indien succesvol afgerond, een belangrijke positieve impact zullen hebben op zowel de omvang van de getekende jaarlijkse huurinkomsten als de gewogen gemiddelde duur ervan.

Andere landen presteerden ook sterk. Nieuwe huurcontracten werden getekend in Tsjechië + € 1,4 miljoen, Slovakije + € 1,1 miljoen, Estland + € 1,1 miljoen en uiteindelijk Roemenië + € 0,5 miljoen. In Spanje zijn er momenteel 2 transacties in een laatste onderhandelingsfase. Indien deze onderhandelingen succesvol worden afgesloten, zal dat een significantie impact hebben op de geannualiseerde huuropbrengsten en de balans van de Groep.

De ondertekende huurovereenkomsten vertegenwoordigen (inclusief VGP European Logistics) in totaal 865,855 m² verhuurbare oppervlakte. De gewogen gemiddelde duur van de toegezegde huurovereenkomsten per einde juni 2016 bedraagt 7,4 jaar[2] (in vergelijking met 7,5 jaar per 31 december 2015.

Inkomsten uit vastgoedbeheer, facility management en ontwikkelingsactiviteiten bedragen € 0,7 miljoen

De inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management bedroegen € 0,7 miljoen per einde juni 2016 in vergelijking met € 1,3 miljoen voor de periode eindigend op 30 juni 2015.

De daling van de inkomsten uit vastgoedbeheer en facility management is voornamelijk te wijten aan het beëindigen van het vasrgoedbeheercontract met P3 in oktober 2015. De vastgoedvermogensbeheerder-, vastgoedbeheer- en de ontwikkelingsactiviteiten zullen in de toekomst een groeiende bijdrage leveren tot het resultaat van VGP Groep, door de groei van de vastgoedportefeuille van de joint venture.

Netto resultaat op de vastgoedportefeuille bereikt € 65,1 miljoen

Het netto resultaat op de vastgoedportefeuille (netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen) per 30 juni 2016 bedraagt € 65,1 miljoen in vergelijking met een netto meerwaarde op vastgoedbeleggingen van € 48,1 miljoen per 30 juni 2015.

Op 31 mei 2016 verwierf VGP European Logistics een initiële portefeuille bestaande uit 15 parken van VGP. Deze 15 parken bestaan uit 28 hoge kwaliteitsvolle logistieke en semi-industriële gebouwen. Op deze transactie werd een bijkomende meerwaarde van € 22,1 miljoen gerealiseerd.

De trend van steeds lager gehandhaafde kapitalisatierentevoeten in vastgoedwaarderingen bleef verder aanhouden tijdens de eerste helft van 2016.
Maar als gevolg van de verandering van de portfolio samenstelling, na de verkoop van de initiële portefeuille aan VGP European Logistics, werd de eigen vastgoedportefeuille, exclusief de ontwikkelingsgrond, op 30 juni 2016 door de waarderingsdeskundige gewaardeerd op basis van een gewogen gemiddelde kapitalisatievoet van 7,71% (vergeleken met 7,02 % per 31 december 2015 en 7,42% per 30 juni 2015) toegepast op de contractuele huren vermeerderd met de geschatte huurwaarde van de leegstaande gebouwen.

De (her)waardering van de vastgoedportefeuille was gebaseerd op het waarderingsrapport van Jones Lang LaSalle.

Aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen

Per 30 juni 2016 vertoonde het aandeel in het resultaat van joint ventures en geassocieerde ondernemingen een negatieve balans van € 3,3 miljoen. De belangrijkste reden voor dit resultaat was het niet-gerealiseerd verlies van € 2,2 miljoen op afdekkingsderivaten.

Netto financiële kosten bedragen € 14,6 miljoen

De financiële opbrengsten per 30 juni 2016 bedragen € 0,6 miljoen (in vergelijking met € 3,1 miljoen per 30 juni 2015) en omvatten voornamelijk € 0,5 miljoen interestopbrengsten op leningen gegeven aan VGP European Logistics en € 0,1 niet-gerealiseerde winsten op rentederivaten (in vergelijking met € 3,0 miljoen per 30 juni 2015).

De financiële lasten per 30 juni 2016 bestaan voornamelijk uit interesten op financiële schulden voor € 6,5 miljoen (€ 5,0 miljoen per 30 juni 2015),
niet-gerealiseerde verliezen op rentederivaten voor € 6,4 miljoen, andere financiële lasten voor € 2,6 miljoen (€ 1,5 miljoen per 30 juni 2016) die voornamelijk toe te schrijven zijn aan de afschrijving van de transactiekosten van de 2 obligatieleningen die werden uitgegeven in 2013 en de bijkomende
financiële kosten die voortvloeiden uit de verkoop van de initiële vastgoedportefeuille aan VGP European Logistics, € 0,1 miljoen netto  isselkoersverliezen
(in vergelijking € 0,1 miljoen netto wisselkoerswinsten per 30 juni 2015 en een positieve impact van € 0,5 miljoen (€ 1,0 miljoen per 30 juni 2015) m.b.t. geactiveerde rente.

Hierdoor bedroegen de netto financiële lasten € 14,6 miljoen per 30 juni 2016 in vergelijking met € 2,5 miljoen per 30 juni 2015.

De leningen verstrekt aan VGP European Logistics bedroegen € 107,5 miljoen per 30 juni 2016 waarvan er € 99,8 miljoen betrekking hadden op de financiering van gebouwen in aanbouw en ontwikkelingsland van de joint venture. Onder de joint venture-overeenkomst heeft VGP European Logistics een exclusief recht met betrekking tot het verwerven van de inkomsten genererende activa ontwikkeld door VGP in Duitsland, Tsjechië, Slowakije en Hongarije. Als gevolg werden deze activa opgenomen als vastgoedbeleggingen (‘Groep activa die worden afgestoten en die worden aangehouden voor verkoop’) waarop dezelfde boekhoudkundige principes worden toegepast als deze op Vastgoedbeleggingen.

De schuldgraad[1] van de Groep blijft conservatief en bedroeg 23,5% per einde juni 2016 in vergelijking met een schuldgraad van 35,7% per 31 december 2015.

Evolutie van de vastgoedportefeuille

De reële waarde van de eigen vastgoedbeleggingen daalde met 38,7% van € 677,1 miljoen[2] per 31 december 2015 tot € 415,1 miljoen per 30 juni 2016 door de verkoop van de initiële vastgoedportefeuille aan VGP European Logistics.

Afgewerkte projecten

Tijdens het eerste semester van 2016 werden er 7 gebouwen opgeleverd voor een totaal van 139.955 m².

Deze gebouwen werden opgeleverd op de volgende locaties: In Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Rodgau in totaal 68.129 m², 1 gebouw van 15.065 m² in VGP Park Hamburg. In de andere landen: 1 gebouw van 3.840 m² in VGP Park Plzen (Tsjechië), 1 gebouw van 12.665 m² in VGP Park Malacky (Slovakije), 1 gebouw van 17.565 in VGP Park Timisoara (Roemenië) en uiteindelijk 1 gebouw van 22.892 m² in VGP Park Alsonemedi (Hongarije).

Projecten in aanbouw

Op het einde van juni 2016 waren er 10 nieuwe projecten in aanbouw voor eigen rekening.

In Duitsland: 1 gebouw in VGP Park Soltau, 1 gebouw in VGP Park Berlin, en 1 gebouw in VGP Park Leipzig. In Tsjechië: 1 gebouw in VGP Park Tuchomerice, 2 gebouwen in VGP Park Cesky Ujezd, 1 gebouw in VGP Park Liberec en 1 gebouw in VGP Park Olomouc. In de andere landen: 1 gebouw in VGP Park Nehatu (Estland), en 1 gebouw in VGP Park Timisoara (Roemenië). Deze nieuwe projecten in aanbouw, waarvoor er reeds verschillende huurovereenkomsten afgesloten werden, vertegenwoordigen ongeveer 212.836 m² verhuurbare oppervlakte.

Voor VGP Europeaan Logistics waren er 7 nieuwe projecten in aanbouw per 30 juni 2016 die gefinancierd werden door VGP.

In Duitsland: 2 gebouwen in VGP Park Hamburg, 1 gebouw in VGP Park Rodgau, 1 gebouw in VGP Park Frankenthal en 1 gebouw in VGP Park Bobenjeim-Roxheim. In de andere landen: 1 gebouw in VGP Park Brno (Tsjechië) en uiteindelijk 1 gebouw in VGP Park Malacky (Slovakije). Deze nieuwe projecten in aanbouw, waarvoor er reeds verschillende huurovereenkomsten afgesloten werden, vertegenwoordigen ongeveer 171.776 m² verhuurbare oppervlakte.

Bovengenoemde projecten zullen deel uitmaken van een tweede aankoopronde door VGP European Logistics voorzien in het vierde kwartaal van 2016.

Landbank

Tijdens het eerste halfjaar 2016 werden nieuwe grondstukken gesecuriseerd om de toekomstige ontwikkelingspipeline te ondersteunen. In 2016 werden er reeds in totaal 597.000 m² nieuwe percelen aangekocht waarvan 333.000 m² gelegen Duitsland, en 264.000 m² in Tsjechië. Daarnaast heeft VGP voor ongeveer 600.000 m² nieuwe landpercelen onder optie die zich in Spanje en Slowakije bevinden. Op deze gronden kan er circa 428.000 m² verhuurbare oppervlakte ontwikkeld worden. VGP verwacht dat deze grondstukken aangekocht zullen worden tijdens de tweede jaarhelft van 2016, na het verkrijgen van de nodige vergunningen.

Hybride effecten

Naar aanleiding van de verwerving van de initiële vastgoedportefeuille door de nieuwe joint venture met Allianz Real Estate (VGP European Logistics) op het einde van mei 2016 heeft de raad van bestuur, na toepassing van de procedure uiteengezet in artikel 523 van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen, de inkoop van alle uitgegeven hybride effecten aan een prijs gelijk aan de inschrijvingsprijs (in totaal € 60 miljoen) vermeerderd met de
toepasselijke interest lopend van de uitgiftedatum (€ 3.0 miljoen), goedgekeurd. Deze inkoop vond plaats op 1 juni 2016.

Risicofactoren

Voor een overzicht van de belangrijkste risicofactoren waaraan de VGP Groep blootgesteld is wordt verwezen naar pagina’s 42 en 43 van het Jaarverslag 2015. Deze risico’s blijven actueel en onveranderd en zullen ook van toepassing blijven voor het tweede semester van 2016.

Vooruitzichten voor 2016

Op basis van de positieve trend van geregistreerde huuraanvragen tijdens 2016, verwacht  VGP, behoudens onvoorziene economische of financiële markten omstandigheden, dat het haar huurinkomsten en vastgoedportefeuille substantieel verder zal kunnen laten groeien door het opleveren en opstarten van nieuwe projecten.

Tijdens de tweede jaarhelft van 2016 zal VGP verder haar financieringsbronnen en financieringsstrategie evalueren en herzien om de Groep in staat te stellen verder te blijven investeren in de uitbreiding van de nodige landbank om de verdere groei door middel van ontwikkelingsactiviteiten te  ndersteunen en om de aandeelhouderswaarde te maximaliseren..


Algemene Vergaderingen

12 Apr 2016

De aandeelhouders worden hierbij uitgenodigd om de gewone algemene vergadering van de Vennootschap bij te wonen die zal plaatsvinden in de kantoren van Argo bcvba te City Link – vijfde verdieping, Posthofbrug 12, 2600 Antwerpen, op vrijdag 13 mei 2016 om 10.00 uur, met de hierna vermelde agenda en voorstellen tot besluit.

More Information